redakcja instrukcja mapa serwisu
mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstu

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Pisma wpływające do Sądu Rejonowego w Pabianicach są przyjmowane i rejestrowane w Biurze  Obsługi Interesantów lub w sekretariatach Wydziałów z oznaczeniem daty wpływu oraz ilości załączników. Następnie kierowane są do właściwych wydziałów, ew. do oddziału. Na żądanie osoby wnoszącej pismo pracownik Biura Obsługi Interesantów lub sekretariatu Wydziału poświadcza jego przyjęcie na kopii pisma. Kierownik Sekretariatu we właściwym wydziale przedstawia je Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania zarządzenia co do sposobu załatwienia pisma lub we własnym zakresie w zależności od treści pisma wydaje inne zarządzenia o charakterze administracyjnym. Biuro Obsługi Interesantów jest także miejscem, gdzie osobom uprawnionym udostępniane są do wglądu akta spraw sądowych.

Poza kolejnością na terminy rozpraw kierowane są sprawy osób tymczasowo aresztowanych i pozbawionych wolności rozpatrywane w trybie przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynów. W szczególnie uzasadnionych wypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością uzależnioną od chwili wpływu do sądu. 

W sprawach cywilnych w pierwszej kolejności załatwiane są sprawy w postępowaniu upominawczym i nakazowym, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, sprawy zawierające wnioski o zabezpieczenie powództwa, wstrzymanie egzekucji, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika, sprawy o naruszenie posiadania, o wyznaczenie organu egzekucyjnego.

W sprawach karnych w pierwszej kolejności rozpoznawane są w szczególności sprawy w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, sprawy osób tymczasowo aresztowanych i pozbawionych wolności oraz zatrzymanych, a także sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający oraz te, w których zbliża się termin, z jakim ustaje karalność czynu.


W sprawach rodzinnych w pierwszej kolejności załatwiane są w szczególności sprawy dotyczące zarządzeń wydawanych w trybie art. 109 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, pilne czynności z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz z zakresu postępowania wyjaśniającego w sprawach nieletnich.

W wieczystoksięgowych w pierwszej kolejności rozpoznawane są wnioski o wpis i wykreślenie hipotek, o wpis ostrzeżeń, wnioski zabezpieczające roszczenia oraz wpisy o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym w stosunku do nieruchomości.

W Sądzie Rejonowym w Pabianicach przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46). Po dokonaniu stosownych ustaleń udziela się na nie odpowiedzi lub przekazuje do załatwienia według właściwości.

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Skargi i wnioski dotyczące pracy sądu rozpatruje Prezes Sądu.

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw regulują między innymi: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 roku w sprawie trybu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. Nr 187, poz. 1564 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249), zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.).

Pisma do Sądu Rejonowego w Pabianicach można składać osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego.Pokaż metryczkę tego dokumentu Wersja do druku
Opublikował: Iwona Skrzepińska
Publikacja dnia: 25.03.2016
Podpisał: Iwona Skrzepińska
Dokument z dnia: 28.10.2008
Dokument oglądany razy: 42 468

Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku