redakcja instrukcja mapa serwisu
mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstu

Mediacje

Mediacja 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania w wypracowaniu kompromisu.

Listy  mediatorów i stałych mediatorów można znależć w zakładce Mediatorzy.

Mediacje w sprawach karnych

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi prowadzi wykaz instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych -
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych ( Dz. U. nr 108 poz.1020)

Do prowadzenia postępowania mediacyjnego uprawniona jest instytucja, która:
1) zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi powołana została do wykonywania zadań
w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka,
2) posiada warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,
3) została wpisana do wykazu.

Postępowanie mediacyjne w imieniu instytucji prowadzi upoważniony przez nią pisemnie przedstawiciel, spełniający warunki określone w § 3 pkt. 1- 7 powołanego powyżej rozporządzenia.
Postępowanie mediacyjne może również prowadzić osoba godna zaufania, która:
1) posiada obywatelstwo polskie.
2) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich
3) ukończyła 26 lat
4) biegle włada językiem polskim
5) nie była karana za przestępstwo umyślne
6) posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa
7) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków
8) została wpisana do wykazu

Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego w Łodzi następujące dokumenty:
1. wniosek o wpis do wykazu,
2. kwestionariusz osobowy lub CV,
3. kopię dowodu osobistego,
4. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
5. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
6. dokumenty obrazujące posiadane wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, prawa lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, oraz umiejętności likwidowania konfliktów,
7. inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
8. oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
9. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:
1. wniosek o wpis do wykazu,
2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
3. kopię statutu,
4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.
W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

Mediacje w sprawach nieletnich

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi prowadzi wykaz instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 56 poz.591 ).
Do prowadzenia postępowania mediacyjnego uprawniona jest instytucja, która została wpisana do wykazu oraz zgodnie ze swoim statutem została powołana do wykonywania zadań w zakresie:
1) mediacji
2) resocjalizacji
3) poradnictwa wychowawczego i pomocy psychologicznej
4) diagnozy psychologicznej
5) profilaktyki przestępczości
6) ochrony wolności i praw człowieka

Instytucją uprawnioną do przeprowadzania postępowania mediacyjnego jest również rodzinny ośrodek diagnostyczno- konsultacyjny, który nie podlega wpisowi do wykazu.

Postępowanie mediacyjne w imieniu instytucji prowadzi upoważniony przez nią pisemnie przedstawiciel, spełniający warunki określone w § 4 pkt. 1- 7 powołanego powyżej rozporządzenia.
Sąd może przekazać sprawę w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego osobie godnej zaufania, która:

1) ukończyła 26 lat
2) korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych
3) biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie
4) posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży
5) posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich
6) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków
7) odbyła szkolenie dla mediatorów
8) została wpisana do wykazu

Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego w Łodzi następujące dokumenty:
1. wniosek o wpis do wykazu,
2. kwestionariusz osobowy lub CV,
3. kopię dowodu osobistego,
4. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
5. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
6. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
7. dokumenty obrazujące posiadane wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, prawa lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, oraz doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
8. inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
9. oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
10. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:
Czynny zawodowo:
• sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona
w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
• adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor
i aplikant notarialny,
• komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
• funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
• pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
• pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
• ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.

Mediatorem w danej sprawie nie może być osoba, która w sprawie nieletniego była świadkiem, wydawała opinie, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię nieletniego, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:
1. wniosek o wpis do wykazu,
2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
3. kopię statutu,
4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.
W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii.
Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

Mediacje w sprawach cywilnych

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu sądowego powołano do życia instytucję mediacji w sprawach cywilnych, będącą alternatywą wobec tradycyjnego modelu postępowania sądowego. Mediacja ma ułatwić stronom pojednanie się, rozwikłanie sporu (zawarcie ugody), dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, rozpoznawanych w wydziałach cywilnych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Mediacja ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, a jednocześnie skutecznie udzielać ochrony prawnej podmiotom - stronom postępowania. W drodze mediacji można rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej, po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 183 15 k.p.c). Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywać też będzie bieg przedawnienia (art. 123 § 1 k. c).Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych uregulowane są w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 183 1-15 k.p.c.
W odróżnieniu od mediacji karnej i w sprawach nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. Zgodnie
z Kodeksem postępowania cywilnego organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne (art. 1832§3 k.p.c.). Informacje o listach stałych mediatorów oraz utworzonych ośrodkach mediacyjnych przekazywane są Prezesowi Sądu Okręgowego. Mediatorem w sprawach cywilnych nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku (art. 1832 § 2 k.p.c. )
W sprawach o rozwód i separację jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, Sąd może skierować strony do mediacji. Jeśli strony nie uzgodniły osoby mediatora, Sąd kieruje je do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

www.ms.gov.plPokaż metryczkę tego dokumentu Wersja do druku
Opublikował: Iwona Skrzepińska
Publikacja dnia: 19.05.2016
Podpisał: Iwona Skrzepińska
Dokument z dnia: 02.10.2014
Dokument oglądany razy: 3 669

Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku